Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

YEL-vakuuttaminen uudistui – mikä muuttui?

pexels-mikhail-nilov-7828315

YEL-vakuutuksen muutokset astuivat voimaan 1.1.2023.  Muutoksen taustalla on eläkelain uudistaminen siten, että yrittäjän työtuloa seurataan ja tarkistetaan aiempaa säännöllisemmin, jotta vahvistettava työtulo vastaisi paremmin työtulon tasoa läpi koko yrittäjän työelämän. Työtulon määritelmään ei tule muutoksia – sen perusteena olevien tietojen sääntelyä on tarkennettu.

Onko YEL-vakuutus on pakollinen?

Kyllä, mikäli alla olevat ehdot täyttyvät:

 • olet 18–69-vuotias
 • toimit yrittäjänä vähintään neljä kuukautta
 • työtulo on vähintään 8575,46 euroa (vuonna 2023)
 • olet
  • toiminimiyrittäjä
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, tai
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka itse omistaa osakkeista yli 30 prosenttia (tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia)

Eläketurvakeskuksen YEL-laskurin löydät täältä.

Miksi eläkelakia uudistettiin?

Eläkelain säännöksiä täsmennettiin yrittäjien turvan parantamiseksi. Myös työtulon määrittelyä pyritään yhdenmukaistamaan eläkeyhtiöstä riippumatta.

Valtion osuus yrittäjien eläkkeistä on kasvanut: YEL-vakuutuksissa on yleistynyt tilanne, jossa yrittjäjän työtulo ei vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa. Tällöin on riski, että yrittäjän sosiaali- ja eläketurva jää alhaiseksi ja jälkeen muista väestöryhmistä. Ns. alivakuuttaminen on selvityksen mukaan yleistynyt erityisesti lähivuosina. Yrittäjä ei voi myöskään liittyä esimerkiksi työttömyyskassaan, jos YEL-työtulo on alle 14 088 euroa vuodessa (2023). Yrittäjän työttömyysetuuksista ja ehdoista kerrotaan tarkemmin täällä.

Miten työtulo määritellään?

Työtulon käsite ei muutu – sillä tarkoitetaan jatkossakin kohtuullista palkkaa, joka tulisi maksettavaksi, mikäli yrittäjätyön tekisi toinen, vastaavan ammattitaidon omaava henkilö (palkansaaja). Työtulo ei siis ole sama asia kuin palkka, vaan työpanoksesi arvo.

Yhtenä pohjatietona käytetään toimialan mediaanipalkkaa, mutta työtulo ei määräydy suoraan mediaanipalkasta, vaan määritellään yksilöllisesti yrittäjää kuunnellen. Muita määrittelyssä huomioon otettavia asioita ovat työpanoksen määrä, yrittäjän ammattitaito sekä yritystoiminnan laajuus. Myös yritystoiminnan taloudellisilla tunnusluvuilla on merkitystä arvioitaessa yrittäjän työpanoksen arvoa.

Mikä muuttui?

Aiemmin yrittäjän työtulo oli ns. ilmoitusluontoinen asia, jonka suuruuden yrittäjä itse arvioi ja ilmoittaa eläkeyhtiölleen. Eläkevakuutusyhtiöiden tulee jatkossa tarkistaa työtulo joka kolmas vuosi ajantasaisuuden vuoksi. Eläkeyhtiöiden pitää myös perustella työtulopäätökset ja niihin pohjautuvat tiedot nykyistä paremmin, mikä parantaa yrittäjän oikeusturvaa.

Määräytyykö työtulo ja YEL-maksuni jatkossa automaattisesti toimialan mediaanipalkan mukaan?

Ei. Työtuloa määrittäessä kuullaan aina myös yrittäjää. Eläkeyhtiöt ottavat myös muut yllämainitut seikat huomioon suosituksessaan.

Voinko vaikuttaa eläkeyhtiön antamaan työtulosuositukseen?

Kyllä. Eläketurvakeskuksen YEL-lain soveltamisohjeissa kuvataan tilanteet, joissa työtulosuosituksesta voidaan poiketa yli/alle 30 prosenttia. Tällaisia perusteita voi olla:

 • Yrittäjyyden sivutoimisuus, kausiluonteisuus tai osa-aikaisuus
 • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit
 • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)
 • Työntekijöiden lukumäärä
 • Korkein alaiselle maksettu palkka
 • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia. 

Eläkeyhtiöissä ryhdytään tarkistamaan jo voimassaolevia työtuloja

Mikäli yrittäjän työtuloosi ei ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana, eläkelaitokset tekevät tarkistuksia työtulorajoittain seuraavasti:

 • Vuoden 2023 aikana eläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa
 • Vuoden 2024 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa
 • Vuoden 2025 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on yli 25 000 euroa.

Siirtymäsääntö

Työtuloa, joka on vahvistettu edellisen kerran ennen tämän lain voimaantuloa, voidaan lakimuutoksen voimaantulon jälkeen tapahtuvalla ensimmäisellä tarkistuskerralla tarkistaa enintään 4 000 euroa ylöspäin ja seuraavalla tarkistuskerralla ensimmäisellä kerralla vahvistetusta työtulosta enintään 4 000 euroa ylöspäin. Tästä voidaan poiketa ylöspäin yrittäjän suostumuksella.

Työtuloa kannattaa arvioida ennakkoon ja oma-aloitteisesti

Työtulon oikeaa tasoa kannattaakin arvioida ainakin kerran vuodessa ja aina silloin, kun yrittäjyydessä tapahtuu vähintään 3 kuukautta kestäviä muutoksia. Työtuloon vaikuttaa olennaisesti yritystoiminnan laajeneminen tai supistuminen sekä sivutoimisuudesta kokopäiväisyyteen (tai toisin päin) siirtyminen.

Lisätietoa YEL-vakuuttamisesta löydät täältä sekä omalta eläkevakuutusyhtiöltäsi.