Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Työsuojeluvaltuutetun valinta – mikä, miksi, miten?

Tiesitkö, että yrityksen tulisi suorittaa työsuojeluvaltuutetun valinta työntekijöiden keskuudesta, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 10 henkilöä? Työsuojeluvaltuutettu valitaan työntekijöiden kesken eikä työnantaja saa osallistua valintaprosessiin.

Työsuojeluvaltuutetun pääasiallisena tehtävänä on edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Työsuojeluvaltuutetun valinta yritykselle on niin työntekijöiden, kun myös työnantajan etu. Työsuojeluvaltuutettua pidetään usein työntekijöiden keskuudessa niin kutsuttuna luottamushenkilönä ja työnantajalla taas on mahdollisuus saada kattavaa informaatiota työpaikan toimintatavoista ja niihin liittyvistä epäkohdista. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan myös kaksi varavaltuutettua, jotka voivat hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä tämän ollessa estynyt. Työsuojeluvaltuutetuksi voidaan valita työntekijöiden joukosta kuka tahansa, paitsi yrityksen johtoportaaseen kuuluva henkilö tai erikseen määritelty työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on normaalisti kaksi seuraavaa kalenterivuotta, mutta pidemmästä toimikaudesta voidaan säätää liittojen alakohtaisella sopimuksella tai sopia työsuojelun yhteistoiminnassa. Pisimmillään toimikausi voi kuitenkin olla neljä kalenterivuotta.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät & oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun ensisijaisena tehtävänä on perehtyä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin työympäristössä sekä näitä koskeviin työsuojelusäännöksiin. Työsuojeluvaltuutetulla on myös vastuu ilmoittaa työympäristössä havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä ehdottaa sopivia kehitysideoita niiden ratkaisemiseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulisi myös pyrkiä lisäämään turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimintatapoja työpaikalla sekä kannustaa muita työntekijöitä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, sillä työntekijöillä on velvollisuus olla kiinnostuneita omista eduistaan ja ennen kaikkea työhyvinvoinnista.

Työsuojeluvaltuutettu tarkkailee työympäristössä sekä henkisiä että fyysisiä kuormitustekijöitä ja epäkohtia.

Esimerkkejä henkisistä tekijöistä

  • Työkuorman jakautuminen
  • Aikataulupaineet ja työn syklisyys
  • Perehdytys ja tuen saatavuus
  • Yhteishenki- ja vuorovaikutushaasteet

Esimerkkejä fyysisistä tekijöistä

  • Työpisteen ergonomia
  •  Sopiva valaistus ja lämpötila
  • Terveellinen sisäilma ja toimiva ilmanvaihto
  • Laitteiden ja varusteiden soveltuvuus tehtävään

Työsuojeluvaltuutetun toimeen liittyy oikeuksia, jotka edistävät tehtävässä onnistumista. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät asiakirjat, kuten riskiarvioinnit sekä työterveyshuoltosopimus ja sen toimintasuunnitelma. Työnantajan on tarjottava koulutusta liittyen työsuojelun säännöksiin sekä työsuojeluvaltuutetulle että hänen varavaltuutetuilla eikä koulutustilaisuuksista saa aiheutua kustannuksia valtuutetuille. Kaikilla työyhteisön työsuojeluvaltuutetuilla on myös oikeus keskeyttää vaaralliseksi katsomansa työ, kunnes ongelma on ratkaistu. Työnantajan tulee pitää huoli siitä, että työsuojeluvaltuutetulla on mahdollisuus hoitaa valtuutetun tehtäviä ja huomioida tämä muiden töiden järjestelyssä.  Lisäksi työnantajan on korvattava ansionmenetys työaikana hoidetuista työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja maksaa korvaus, jos työajan ulkopuolella on hoidettu välttämättömiä tehtäviä. Työsuojeluvaltuutetulla on myös oikeus vahvaan irtisanomissuojaan. Vaikka työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään niin kutsutussa valvontalaissa (44/2006), on työnantajan hyvä tarkistaa myös oman alan työehtosopimuksesta työsuojeluvaltuutettuja koskevat määräykset liittyen esimerkiksi korvauksiin ja työaikaan.

Työsuojeluvaltuutetun valitseminen

Sekä työsuojelu- että varavaltuutettujen rooliin voidaan valita kuka tahansa yrityksessä työntekijäasemassa oleva, jos hän on suostunut rooliin suullisesti tai kirjallisesti. Työsuojeluvaltuutetun valinta suoritetaan vaaleilla, joissa kaikilla yrityksen työntekijöillä on oikeus äänestää. Nykyisin työsuojeluvaalit on helpointa suorittaa sähköisesti, jolloin äänestäminen onnistuu mistä vain, esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluvaalisovelluksella. Vaalit voidaan järjestää myös yrityksen toimitiloissa perinteisellä tavalla äänestyslipukkeilla.

 

Lähteet Työsuojelu.fi, Työturvallisuuskeskus ry, EcoOnline